Predmet i definicije

Ovi Opći uvjeti uređuju odnose između Naručitelja i Excelle te njihova međusobna prava i obveze u pogledu naručivanja, pružanja i plaćanja usluga.

U svrhu ovih Općih uvjeta poslovanja dolje navedeni izrazi definirani su kako slijedi:

Excella – Savjetodavno-uslužni obrt za strane jezike, vl. Ana Čolić, upisan u Obrtni registar pod matičnim brojem obrta: 97824836, sa sjedištem u Otoku Svibovskom, Dalmatinska 3, vl. Ana Čolić; kao pružatelj usluga;

Naručitelj – svaka fizička ili pravna osoba koja je naručila uslugu / sklopila ugovor o pružanju usluge s Excellom;

Ponuda – Excellin pisani odgovor koji sadrži sve podatke o izvršenju usluge;

Ugovor – svaki ugovor o pružanju usluge koji Naručitelj i Excella sklope;

Usluga – jedna od usluga koju pruža Excella, koja je pisanim putem ugovorena i koja se odnosi na jednu od sljedećih usluga:

  1. Prevođenje i tumačenje,
  2. Usluge obrazovanja i savjetovanja,
  3. Lektoriranje, uređivanje, pisanje tekstova i procjena kvalitete,
  4. Transkripcija.

 

Način naručivanja i plaćanja

Za izradu Ponude sa svim pojedinostima, Excelli su potrebni osobni i kontaktni podaci Naručitelja, opis usluge koju zahtijeva i izvorni materijali (čitljiv tekst, jasan audio zapis ili drugi format). Naručitelj pisanim putem elektroničkom poštom potvrđuje i prihvaća Ponudu i obvezuje se platiti cijenu navedenu u ponudi. Naručitelj prihvaća odredbe Općih uvjeta i potvrđuje da ih je u potpunosti pročitao i razumio.

Ponuda sadrži pojedinosti izvršenja usluge, kao što su cijena i rok. U slučaju hitne usluge, Excella zaračunava dodatnih 25% na cijenu usluge.

Plaćanje je moguće uplatom na račun Excelle. Plaćanje u gotovini nije moguće. Uplate su moguće u EUR. Excella nije u sustavu PDV-a (Narodne Novine No. 73/13), PDV se ne obračunava temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Cijena usluge prevođenja, lektoriranja, uređivanja, pisanja, procjene kvalitete i transkripcije obračunava se po kartici teksta. Kartica teksta iznosi 1.500 znakova s razmacima i zaokružuje se na cijelu karticu. Plaćanje se vrši na sljedeći način: 30% iznosa unaprijed, ostatak nakon završetka usluge, a prije isporuke usluge. Isporuka i preuzimanje usluge vrši se elektroničkom poštom ili preporučeno na trošak Naručitelja.

Cijena usluge tumačenja obračunava se po satu ili kao dnevnica (ovisno o trajanju usluge). Plaćanje se vrši na sljedeći način: 50% iznosa unaprijed, ostatak nakon završetka usluge.

Naknada za uslugu obrazovanja i savjetovanja obračunava se po satu. Plaćanje se vrši unaprijed. Troškovi certifikata, udžbenika i ostalih materijala uključeni su u cijene.

Sat nastave i savjetovanja moguće je otkazati pisanim putem elektroničkom poštom najmanje 24 sata prije početka sata, u protivnom će se sat naplatiti u cijelosti. U posebnim slučajevima, kada je Naručitelj dostavio pisani zahtjev i zahtjev je utemeljen, Excella će vratiti uplaćeni iznos djelomično ili u potpunosti. Excellina uprava odlučuje o tome.

 

Odgovornost i prigovori

Excella će sve narudžbe izvršiti savjesno i stručno te osigurati visoku kvalitetu usluge.

U vezi s načinom pružanja usluge i kvalitetom te usluge, Naručitelj može u roku od osam radnih dana od dana isporuke usluge podnijeti pisani prigovor na adresu elektroničke pošte info@excella.hr. Excella će odgovoriti u roku od pet radnih dana od dana primitka prigovora. Ako Excella utvrdi da je prigovor osnovan, izmijenit će prijevod / rad, i ukloniti utvrđeni nedostatak na primjeren način u primjerenom roku. Ako Excella prigovor ne smatra opravdanim, o tome će obavijestiti Naručitelja pisanim putem.

Nedostacima u uslugama prevođenja, lektoriranja, uređivanja, pisanja i transkripcije smatraju se: pravopisne, gramatičke, stilske i sadržajne greške. Excella ne odgovara za stil i kvalitetu izvornih materijala.

Nedostacima u uslugama obrazovanja i savjetovanja ne smatra se neuspjeh polaznika na ispitu. Excella ne odgovara ako polaznik ne postigne određeni obrazovni cilj ili cilj učenja.

Excella odgovara za štetu koja je učinjena namjerom ili krajnjom nepažnjom. Excella ne odgovara za neuspjeh ili neprimjereno pružanje usluga ako je neuspjeh ili neprimjereno pružanje usluga skrivio Naručitelj. Excella ne odgovara ni za kakvu drugu štetu i/ili izmaklu dobit koja je nastala na bilo drugi način, uključujući štetu koja je nastala kao posljedica više sile. Viša sila je vanjski, izvanredni i nepredvidivi događaj nastao poslije slanja Ponude / sklapanja Ugovora koji se nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći (npr. bolest, tehnički kvar, potres, poplava, smrt, itd.). Ugovorna strana na čijoj je strani nastupila viša sila dužna je o tome bez odgode obavijestiti drugu stranu i predočiti joj odgovarajuće dokaze. Za vrijeme trajanja više sile prava i obveze strana neće se izvršavati. U slučaju dvojbe pojedini slučaj više sile tumačit će se u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

 

Zaštita podataka i povjerljivost

Excella neće otkrivati osobne podatke Naručitelja trećim osobama. Excella će sve podatke Naručitelja do kojih ima pristup čuvati kao poslovnu tajnu.

Excella zadržava pravo istaknuti ime i/ili logotip Naručitelja u svojim referencama.

 

Završne odredbe

Excella ima pravo bez prethodne obavijesti aktualizirati, izmijeniti ili obrisati odredbe ovih Općih uvjeta. Excella će aktualizacije i promjene objaviti na svojoj službenoj internetskoj stranici. Primjenjuju se oni Opći uvjeti koji su važili u trenutku prihvaćanja Ponude / sklapanja Ugovora.

Excella će se potruditi da sve eventualne sporove koji su proizašla iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima riješi mirnim putem. U slučaju da to nije moguće, za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Na ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 10.01.2018. godine.